آموزش python

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

تابع در پایتون تعریف تابع در پایتون به صورت زیر انجام می شود:  

    و استفاده از آن به این صورت است:

    در صورتی که بخواهیم ورودی از نوع tuple باشد باید به این صورت تعریف شود:  

    بنابراین فراخوانی آن به صورت زیر می شود: مشاهده ادامه مطلب…