قسمت ششم: خوشه بندی به روش KMeans (Unsupervised Learning)

قسمت ششم: خوشه بندی به روش KMeans (Unsupervised Learning)

در این قسمت می خواهیم با استفاده از روش معروف خوشه بندی KMeans دسته های مختلف را بین درآمد در سن های مختلف را شناسایی کنیم.

به همین منظور ابتدا به صورت فرضی یک سری داده های آماری تولید می کنیم. این داده شامل سن افراد و میزان درآمد آن هاست. تابع زیر اینکار را انجام می دهد، که در ادامه برنامه از آن استفاده می کنیم:

 

حال با استفاده از توابع آماده ماژول Scikit-learn خوشه بندی داده را انجام می دهیم. ابتدا با دستور KMeans مدل را تعریف می کنیم. در اینجا باید تعداد کلاستر دلخواه را تعریف کنیم. سپس با استفاده از fit مدل را با داده ها آموزش می دهیم.

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)