قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قسمت دوم: محاسبه پارامترهای آماری رایج در پایتون

قبل از شروع لازم است تا ماژول های لازم را فراخوانی نمایید :

 

تولید اعداد تصادفی به صورت توزیع نرمال مربوط به دستمزد کارگران

نمایش هیستوگرام 50 تکه ای مربوط به داده های بالا

img_596f69d6c61c8

محاسبه میانگین و میانه

 

محاسبه انحراف معیار و واریانس

 

نمایش بیشتر فراوانی یا مد آماری

ابتدا یک سری داده بین 18 تا 90 که نشان دهنده سن افراد است تولید می کنیم و سپس با استفاده از ماژول scipy مد را حساب می کنیم:

 

محاسبه همبستگی بین دو داده (correlation)

داده ها :

data

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)