آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

یک سری عملگرای های ساده در پایتون

>>> 2**3 به توان رساندن
8  
>>> 9%5 باقی مانده تقسیم
4  
>>> 18/7 تقسیم
2  
>>> 18.0/7 تقسیم با در نظرگرفتن اعشار
2.5714285714285716  
>>> x=1 تعریف متغیر
>>> x+1 افزایش مقدار متغیر
2  

 

تعدادی از توابع پرکاربرد موجود در پایتون به صورت پیشفرض (Built-in Functions)

فهرست کامل در https://docs.python.org/2/library/functions.html

>>> abs(-2) قدرمطلق
2  
>>> complex(2,3) ایجاد عدد مختلط
(2+3j)  
>>> divmod(9,4) باقی مانده و خارج قسمت یک تقسیم
(2, 1)  
>>> y=1  
>>> print eval(‘y+1’) محاسبه یک تابع براساس یک متغیر
2  
>>> float(2.3) ایجاد یک عدد اعشاری از عدد
2.3  
>>>  
>>> float(‘2.3’) ایجاد یک عدد اعشاری از رشته
2.3  
>>> hex(255) تبدیل عدد به هگزادسیمال
‘0xff’  
>>> max(2,3,5) بیشترین مقدار
5  
>>> min(1,2,3) کمترین مقدار
1  
>>> pow(3,4) به توان رساندن
81  
>>> range(3,30,4) تولید ارایه ای از اعداد
[3, 7, 11, 15, 19, 23, 27]  
>>> round(2.3) گرد کردن به هر دو سمت
2.0  
>>> round(2.7) گرد کردن به هر دو سمت
3.0  
>>> sum([2,3,4]) جمع مقادیر یک آرایه
9  
>>> sorted([3,5,2,6]) مرتب کردن یک آرایه
[2, 3, 5, 6]  

 

 

توابع ریاضی در ماژول math

برای استفاده از این توابع ابتدا با دستور import math این ماژول را فراخوانی کنید. برای دیدن تمام توابع ماژول math به آدرس https://docs.python.org/3/library/math.html مراجعه کنید.

 

>>> import math فراخوانی ماژول  math
>>> math.ceil(2.3) گرد کردن رو به بالا
3.0  
>>> math.fabs(-3) قدر مطلق
3.0  
>>> math.factorial(4) فاکتوریل
24  
>>> math.floor(3.7) گرد کردن رو به پایین
3.0  
>>> math.fmod(4,3) باقی مانده تقسیم
1.0  
>>> math.exp(3) تابع نمایی
20.085536923187668  
>>> math.log(3) تابع لگاریتم در مبنای e
1.0986122886681098  
>>> math.log10(3) لگاریتم در مبنای 10
0.47712125471966244  
>>> math.pow(3,2) توان رساندن
9.0  
>>> math.sqrt(6) جذر
2.449489742783178  
>>> math.cos(5) کسینوس
0.28366218546322625  
>>> math.acos(0.4) عکس کسینوس
1.1592794807274085  
>>> math.sin(5) سینوس
-0.9589242746631385  
>>> math.asin(.4) عکس سینوس
0.41151684606748806  
>>> math.tan(4) تانژانت
1.1578212823495775  
>>> math.atan(.6) عکس تانژانت
0.5404195002705842  
>>> math.degrees(.4) تبدیل رادیان به درجه
22.918311805232932  
>>> math.radians(90) تبدیل درجه به رادیان
1.5707963267948966  
>>> math.e عدد ثابت e
2.718281828459045  
>>> math.pi عدد ثابت پی
3.141592653589793  
   

 

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)